TVF’den süre uzatımı duyurusu!

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26 Nisan 2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmî Gazete’ te yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Avatar photo Editör1 yıl önceSon güncelleme 29 Mart 2023 - 11:54

Bu Kanunla spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlenmiş; spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılarak spor kulübü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin idari ve mali yapılarını 7405 sayılı Kanununa uygun hale getirmesi için Kanunun geçici 1 inci maddesi ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre verilmiş, 26 Nisan 2023 tarihine kadar Kanuna uygunluk sağlanamadığı takdirde 6 (altı) ay ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin Kanuna uyum amacıyla gerekli çalışmaları yürüttükleri ancak;

  • 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin, spor kulüpleri tarafından yapılması planlanan genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi bakımından zorlayıcı sebep oluşturduğu,
  • Kanunun ilgili maddelerinde bahsi geçen ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinin idari ve mali yapılarının Kanuna uyum sağlaması için ilgili spor federasyonlarının hukuki düzenlemeleri ile Kanun hükümleri arasında ayrıksı hükümler bulunduğu,
  • Denetime ilişkin usul ve esaslar başta olmak üzere Kanun kapsamında çıkarılması öngörülen ikincil mevzuatın henüz tamamlanmamış olduğu dikkate alındığında spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin uyum sürecini 26 Nisan 2023 tarihine kadar tamamlamasının mümkün olamayacağı değerlendirilerek spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen altı aylık ek sürenin verilmesi talep edilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24 Mart 2023 tarihli ekli yazısıyla;

a) 7405 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki “Spor kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.” hükümleri uyarınca spor kulüpleri ve üst kuruluşların tüzükleri ile idari ve mali yapılarını Kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi için öngörülen süre ile

b) 7405 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Kanunda kendileri için öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi hâline gelirler. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara, altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamaz.” hükümleri uyarınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketlerin Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öngörülen süre 26 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Özetlemek gerekirse 7405 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca spor kulüpleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler ve üst kuruluşlar için Kanuna uyum süreci bakımından öngörülen yükümlülüklerin en geç 26 Ekim 2023 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatır; 7405 sayılı Kanuna uyum sürecine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda spor kulüpleri ve üst kuruluşlar yönüyle tescil iptali ve buna bağlı olarak müsabakalara katılamama, aynı şekilde anonim şirketler yönünden de spor faaliyetlerine katılamama şeklindeki yaptırımların uygulanabileceği hususları önemle duyurulur.

Bu haber ilginizi çekebilir